טוען

תקנון רישום במאגר דנאל

כללי

אתר זה ("האתר") מופעל על ידי חברת דנאל אדיר יהושע בע"מ ("החברה" או "דנאל").

תנאי השימוש באתר וקבלת שירותי השמה למועמדים הפונים באמצעים השונים לדנאל ("השירותים") הינם בהתאם לתקנון ומדיניות פרטיות זה להלן ("התקנון").

מובהר, כי תנאי שימוש אלו חלים הן כאשר המועמדים פונים אל החברה במישרין והן כאשר הם פונים אליה דרך פלטפורמות של צדדים שלישיים, כגון לוחות דרושים בהם דנאל מפרסמת משרות.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים.

השימוש באתר דנאל:

דנאל מתירה למשתמשים לצפות בתוכן שבאתר, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה.

חל איסור על העתקה, שכפול, הפצה ופרסום של חומרים מתוך האתר למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים אלו בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.

שמירת מידע על המועמדים:

בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים, המשתמשים באתר ובשירותים ("המשתמשים" או "המועמדים") מסכימים כי המידע עליהם יישמר במאגר המידע של החברה וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש ולשתף אותו עם צדדים שלישיים, כמפורט בתקנון זה להלן.

במסגרת קבלת שירותי השמה באמצעות דנאל נדרש כל מועמד למסור לחברה מסמך קורות חיים ובו מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מצב תעסוקה, השכלה, משרה מבוקשת ומידע נוסף. בנוסף, החברה עשויה לתעד את התרשמות נציגיה ולקוחותיה מהמועמד שנתקבלה על ידם במסגרת מתן שירותי ההשמה וכן נתונים מעמודי רשתות חברתיות בהן המשתמש חבר, וזאת על מנת לטייב את מאגר הנתונים של החברה ובכך לשפר את שירותי ההשמה שניתנים. ככל שהמועמד יושם אצל לקוח של החברה, החברה תשמור את נתוני השכר שלו לצורך חישוב דמי ההשמה שייגבו מהלקוח וניתוח ההכנסות של החברה (פרטי המועמד הנזכרים לעיל ייקראו יחד להלן "פרטי המועמד").

בנוסף, החברה אוספת ושומרת מידע על המשתמשים באתר, לרבות אך מבלי למעט, שמות ופרטי קשר. בנוסף, החברה אוספת ביחס לכל משתמש פירוט הקשור לפעילותו באתר, לרבות, אך מבלי למעט, כתובות IP או מזהה מכשיר (לפי העניין), מועד ושעת הכניסה לאתר, עמודי האתר בהם גלש המשתמש, דו"חות של תקלות טכניות, דרך הגישה של המשתמש לאתר והדפדפן שבאמצעותו נעשה שימוש באתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת את המידע בעת השימוש של המשתמש באתר וכן בעת תקשורת בין המשתמש לחברה (ו/או מי מטעמה). החברה מבצעת ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחים שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים ("הניתוחים").

 

לא חלה על המשתמשים חובה חוקית למסור מידע ומסירת המידע תלויה ברצונו והסכמתו של המשתמש. עם זאת יצוין, כי אי מסירת הפרטים הנדרשים על ידי החברה, עשויה שלא לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים (כולם או חלקם).

בכל עת שבה משתמש או כל גורם אחר מוסר לחברה מידע על צדדים שלישיים, כגון מועמדים פוטנציאליים (לרבות במסגרת "חבר מביא חבר" דרך האתר), אותו משתמש או גורם מצהיר ומאשר כי הצד השלישי שאליו מתייחסים הנתונים מסכים להעברת המידע לחברה למטרות המפורטות בתקנון. קורות החיים ופרטי מועמדים מתקבלים במערכת ניהול המועמדים באמצעות האתר, רשתות חברתיות, אתרי דרושים בהם מנויה דנאל לפרסום משרות דרושים, שליחת קורות חיים ישירות לנציגי דנאל, רישום בירידי תעסוקה ובאמצעות כניסה פיזית לאחד מסניפי דנאל הפזורים ברחבי הארץ.

פרטי המועמדים המגישים מועמדות לדנאל מהאתר ובאמצעים השונים, נשמרים במאגר המועמדים של דנאל. פרטיו האישיים של המועמד יישארו חסויים במערכת ניהול המועמדים.

דנאל מנהלת מאגרי מועמדים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ומקפידה על חיסיון מועמדיה בדקדקנות רבה. בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו ממאגר המועמדים באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע שפרטיו מפורטים להלן.

בנוסף, כל משתמש זכאי לעיין, בעצמו או על ידי בא כוחו שהוסמך בכתב או על ידי האפוטרופוס שלו, במידע השמור עליו במאגר החברה; משתמש אשר עיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

על אף מאמצי דנאל לאבטח פרטי המועמדים והמידע על המשמשים, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת דנאל יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למועמד או למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דנאל.

השימוש בפרטי המועמד:

בפרטי המועמדים והמידע האישי על המשתמשים, אשר נאספים על ידי דנאל, יעשו השימושים להלן:

 • מתן השירותים והפעלת האתר.
 • התאמת תכני האתר והשירותים לצרכי והעדפות המשתמש או המועמד.
 • שיפור השירותים והאתר ופיתוח שירותים ומוצרים נוספים.
 • שימוש לצורכי ניתוח מאפיינים דמוגרפיים, השכלתיים ותעסוקתיים קבוצתיים של דורשי עבודה במשק.
 • שימוש לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר, הצעת הצעות עבודה באמצעות הדואר, הטלפון, הטלפון הנייד, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
 • העמדת פרטי המועמד לרשות חברות קשורות (אחות, חברת האם חברות בנות ו/או חברות בקבוצה) לצורך המטרות הקבועות בתקנון זה.
 • העמדת פרטי המועמד, לרשות צד שלישי לצורך הצעתן של משרות, לרבות לצורך רישומו באתר ניהול מועמדים של המעסיק הפוטנציאלי (כאשר, איסוף המידע והשימוש בו על ידי אותם צדדים שלישיים ואתרים חיצוניים אינם בשליטת החברה ולכן אינם כפופים לתקנון זה).
 • יצירה של חשבון מקוון באתר.
 • ניהול קשרים עם לקוחות וספקים.
 • קיום חובה חוקית, הוראה של טריבונל או צו שיפוטי כלשהו שחלים על החברה.
 • הגנה על זכויותיה ו/או נכסיה ו/או האינטרסים של החברה או של צד שלישי כלשהו.
 • מלבד הפעילויות המנויות לעיל, אם המועמד הגיש מועמדות (בין באמצעות האתר ובין בדרך אחרת) או יצר חשבון באתר כדי להגיש מועמדות למשרה, כפי שמתיר החוק, חברתנו עושה שימוש במידע המתואר בתקנון כדי:
 • לספק למועמד הזדמנויות תעסוקה ועבודה;
 • לספק למועמד שירותי כוח אדם, כולל ניהול של תוכניות הטבות, שכר, ניהול ביצועים ונקיטת אמצעים משמעתיים;
 • לספק למועמד שירותים נוספים, כגון הכשרה, ייעוץ קריירה ושירותי שינוי קריירה;
 • להעריך את מידת התאמתו להיחשב מועמד להעסקה ואת כישוריו להיחשב עמית (מועמד המועסק על ידי החברה ו/או על ידי צד ג') לתפקידים שונים, וכן לבצע פעולות של ניתוח נתונים, כגון: (א) ניתוח מאגר המועמדים להעסקה והעמיתים של החברה (ב) הערכת ביצועים ויכולות אישיים, כולל דירוג של מיומנויות הקשורות בעבודה (ג) זיהוי פערי מיומנות או אי מיומנות (ד) שימוש במידע כדי להתאים יחידים להזדמנויות פוטנציאליות (ה) ניתוח נתונים מערוצי גיוס (מגמות בכל הנוגע לנהלי גיוס).

עדכון על תהליך הגיוס למשרה באמצעות דואר אלקטרוני / שיחות טלפוניות / הודעות SMS

דנאל מנהלת את תהליך הגיוס מול המועמד באמצעות מערכת ממוחשבת לניהול מועמדים MS-CRM .תהליך הגיוס כולל שלבים רבים ואנו דואגים לעדכון המועמדים אודות תהליך הגשת המועמדות ו/או סיומו, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או שיחות טלפוניות ו/או SMS . עדכונים אלו מסייעים לנו לשמירת קשר רציף עם המועמדים בתהליך הגיוס, מצמצמים את אי הודאות של המועמד בתהליך ותורמים לשיפור השירות הניתן למועמד.

חלק מהודעות הדואר האלקטרוני / שיחות טלפוניות / SMS הינן אוטומטיות.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הפסקת קבלת עדכונים אוטומטיים באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע שפרטיו מופיעים להלן.

קבלת דיוורים באמצעות דואר אלקטרוניSMS/

שירות דנאל למועמדים מחפשי עבודה כולל שליחת הצעות עבודה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שיחות טלפוניות ו/או הודעות SMS.

בכפוף לחוק העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם שירות זה ניתן למועמדים בחינם, ובשום שלב לא יידרש המועמד לתשלום בגין שירות זה.

כל הגשת מועמדות לחברתנו, בין אם במישרין באתר המרשתת של החברה ובין אם באמצעות אפיק אחר, מהווה כניסה למאגר מועמדי דנאל והסכמה לקבלת דיוורים בדואר אלקטרוני ו/או SMS להצעות עבודה, לרבות בדיוור ישיר (דהיינו, פניות אישיות בהתבסס על פילוח לפי אפיונים מסוימים), אלא אם ביקש המועמד להסיר את עצמו מרשימת הדיוור בכל עת או במעמד הגשת המועמדות למשרה אשר פורסמה על ידי דנאל ו/או למשרה אשר פורסמה באתר חיצוני למחפשי עבודה עבור דנאל או בעת עדכון פרטי קליטת המועמד.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו מרשימת תפוצת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן. הסרת פרטי המועמד מרשימת התפוצה תבוצע תוך 2 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה. דרישה להסרה, אשר תתקבל באמצעות מוקד תמיכה אתר דנאל, תבוצע באותו יום העבודה. יובהר, כי במקרה של דרישה להסרה, החברה תחדל מלהשתמש בכתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון של המועמד לצורך משלוח דיוורים כאמור לעיל, אולם תמשיך לשמור אותם ולהשתמש בהם למטרות אחרות כמפורט בתקנון זה, לרבות לצורך מתן השירותים ככל שרלוונטי.

 

עוגיות (Cookies)

החברה (ו/או מי מטעמה) עושה שימוש בקבצי מחשב (המכונים cookies ופיקסלים), שמותקנים על המחשב ו/או הציוד של המשתמש כאשר המשתמש מבקר ומשתמש באתר, בין היתר לצורך מעקב אחרי הפעילות של המשתמש, לברר את העדפותיו, לאפשר הצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים של מידע על המשתמש ובכדי להפוך את האתר מותאם יותר לחוויה של המשתמש. הקבצים הללו מאפשרים לחברה (ו/או מי מטעמה) לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.

משתמש שאינו מעוניין כי מידע ייאסף עליו באמצעות השימוש בקבצי "cookie", יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן דרכו המשתמש גולש, ובכך למחוק קבצי "cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "cookie" תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירת המשתמש שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתו ליהנות מחלק או מכלל השירותים שבאתר.

 

שיתוף מידע עם צד ג'

החברה אינה חושפת או משתפת את המידע האישי הנאסף על המועמד או המשתמש, למעט כמפורט בתקנון או בהודעות נפרדות שהיא מספקת בהקשר עם פעילויות ספציפיות. החברה משתפת מידע אישי עם צדדי ג' לצורך אספקת שירותי הגיוס וההשמה, בהתאם להנחיותיה ו/או בהתאם להתחייבויותיה החוזית. החברה אינה מאפשרת לצדדי ג' להשתמש במידע או לחשוף אותו, למעט כנדרש לביצוע השירותים בשמה או כדי לעמוד בדרישות החוק. ייתכן שהחברה תשתף את המידע האישי של המועמד עם גורמים אחרים ולמטרות כדלקמן: (א) עם חברות בנות וחברות קשורות לה, כפי שתהיינה מעת לעת (ביחד עם החברה – "הקבוצה"), לצרכי הקבוצה בהתאם להוראות תקנון זה; (ב) אם מדובר במועמד למשרה, עם לקוחות המזמנים הזדמנויות תעסוקה או המביעים עניין בהשמת מועמדים מטעם החברה; (ג) עם גורמים אחרים שאיתם החברה מקיימת קשרי עבודה, כגון יועצי השמה ונותני שירותים אחרים, התומכים, במישרין או בעקיפין, במתן השירותים ובהפעלת האתר; (ד) על מנת להגן על זכויותיה ו/או נכסיה ו/או האינטרסים של החברה או של צד שלישי כלשהו; (ה) על מנת לאכוף את הוראות תקנון זה; (ו) על מנת לקיים חובה חוקית, הוראה של טריבונל או צו שיפוטי כלשהו שחלים על החברה; (ז) ככל שהחברה תמכור, תמחה או תעביר חלק מעסיקה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון; ו-(ח) לפי הסכמת או הנחיית המשתמש.

יובהר, כי כל שימוש במידע אישי על מועמדים או משתמשים ובניתוחים על ידי צדדים שלישיים הוא באחריותם הבלעדית והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

 

העברת נתונים לחו"ל

ידוע ומוסכם על המועמד כי דנאל תהא רשאית להעביר את המידע האישי שהיא אוספת על המועמד גם למדינות שמחוץ לאלה שבהן נאסף המידע במקור וזאת במסגרת עיסוקיה ופעילותה השוטפת, הגם שדיני המדינות שאליהן מועבר ו/או שבהן מאוחסן המידע מקנים למידע רמת הגנה הפחותה מזו המוקנית במדינה שבה סיפק המועמד את המידע.

דרכי התקשרות לממונה אתר דנאל ומערכות מידע:

1. מוקד תמיכה אתר דנאל - באמצעות טלפון 03-7564111 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.

2. באמצעות דוא"ל : idansa@edanel.co.il

3. הודעות SMS תשובה להודעה נכנסת: באמצעות השבת הודעה "הסר" או "1" .

4. באמצעות פנייה דרך לחצן צור קשר

5. באמצעות דואר רשום: חברת דנאל, רח' אבא הלל 12, ר"ג , מיקוד 5250606

6. למשתמשים רשומים – ניתן "לכבות" את אפשרות קבלת האימיילים והSMSים דרך האזור האישי באתר המרשתת של דנאל.

 

שינוי תקנון

דנאל רשאית לשנות את התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר או במועד מאוחר שייקבע על ידי החברה. החברה אינה מתחייבת למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר או בשירותים. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר או בשירותים

סוכן חכם

קבלו משרות למייל מיד עם פרסומן!

בהרשמה אתם מאשרים את תקנון האתר.
בלי ספאם, מבטיחים!